OSNOVNE KATEGORIJE RAČUNARSKOG SOFTVERA

1.SISTEMSKI: OPERATIVNI SISTEMI, PROGRAMI PREVODIOCI, DRAJVERI I USLUŽNI PROGRAMI
2.APLIKATIVNI

SISTEMSKI PROGRAMI SU PROGRAMI KOJI UČE KORISNIKA KAKO DA KORISTI RAČUNAR I POMAŽU KORISNIKU PRI RADU.
APLIKATIVNI SOFTVER SLUŽI ZA RIJEŠAVANJE RAZLIČITIH PROBLEMA, NAPRIMJER: OBRADA TEKSTA, IZRADA TABELA, RAD SA SLIKOM, RAD SA BAZAMA PODATAKA, IZRADA PREZENTACIJA, SLUŠANJE MUZIKE, GLEDANJE FILMOVA, IGRANJE IGRICA.....
PROGRAMI PREVODIOCI SLUŽE ZA PREVODJENJE PROGRAMA I NAREDBI NA MAŠINSKI JEZIK, TJ. NA NULE I JEDINICE.PRVI PROGRAM PREVODIOC SE ZVAO ASEMBLER, A DANAS SE KORISTE INTERPRETATORI I KOMPVAJDERI.
DRAJVERI SU PROGRAMI ZA KORIŠĆENJE RAZLIČITIH PERIFERNIH JEDINICA I UREĐAJA.
USLUŽNI PROGRAMI SU PROGRAMI KOJI OLAKŠAVAJU KORISNICIMA POJEDINE POSLOVE: KOPIRANJE DISKOVA, KOMPRESIJU PODATAKA NA DISKU ITD.

OPERATIVNI SISTEMI

                  TO JE SKUP PROGRAMA KOJI LAKO OBEZBJEDJUJE LAKO I EFIKASNO KORIŠĆENJE RAČUNARA. DIJELE SE PREMA RAZLIČITIM KRITERIJUMIMA:
  • SA STANOVIŠTA BROJA PROGRAMA KOJI MOGU ISTOVREMENO DA SE IZVRŠAVAJU: MONOPROGRAMSE I MULTIPROGRAMSKE. KOD MONOPROGRAMSKIH RAAČUNAR DRŽI U OPERATIVNOJ MEMORIJI I IZVRŠAVA SAMO JEDAN PROGRAM. KOD MULTI PROGRAMSKIH U CENTRALNOJ MEMORIJI SE NALAZI ISTOVREMENO VIŠE PROGRAMA OD KOJIH U JEDNOM TRENUTKU PROCESOR RADI SA JEDNIM OD NJIH.
  • SA STANOVIŠTA NAČINA ZADAVANJA KOMANDI: NA OPERATIVNE SISTEME KOMANDNOG TIPA (DOS) I GRAFIČKE  OPERATIVNE SISTEME  (WINDOWS)
  • SA STANOVNIŠTA BROJA  KORISNIKA KORISNIKA KOJI MOGU ISTOVREMENO DA KORISTE RAČUNAR NA JEDNOKORISNIČKE I VIŠEKORISNIČKE.
  • SA STANOVIŠTA PRENOSIVOSTI NA PRENOSIVE I NE PRENOSIVE.

STRUKTURA  OPERATIVNOG SISTEMA

                OPERATIVNI SISTEM IMA SLEDEĆE FUNKCIJE: UPRAVLJANJE PROCESIMA, MEMORIJOM, FAJLOVIMA, ULAZNO-IZLAZNIM JEDINICAMA I ZAŠTITA SISTEMA.
                TO JE VEOMA SLOŽEN PROGRAM, SLOJEVITE STRUKTURE A MOŽE SE REĆI DA SE SASTOJI OD:
  1. JEZGRA
  2. LJUSKE
  3. MIKROKADA      
                 JEZGRO KONTROLIŠE PRISTUP RAČUNARU, ORGANIZACIJU MEMORIJE, FAJLOVA I RASPORED RADA PROCESA I IZVORA SISTEMA.
                 LJUSKA JE KOMANDNI INTERFEJS (VEZA) KOJI INTERPRETIRA ULAZNE KOMANDE KORISNIKA.
                 MIKROKOD JE SKUP PROGRAMA SPECIFIČAN ZA ODREĐENI HARDVER RAČUNARA, A GRUPISAN JE U JEDAN MODUL KOJI SE ZOVE BIOS (BACIS INPUT OUTPUT SYSTEM). BIOS JE UPISAN U ROM MEMORIJU, NA ČIPU KOJI SE NALAZI U SASTAVNI DIO OSNOVNE PLOČE.
JavaScript Free Code